Användarvillkor

Innehållet på dessa Internetsidor (nedan "Sidorna") publiceras av Ålandsbanken Abp (nedan "Ålandsbanken"). Ålandsbanken är ett aktiebolag som inkorporerats under finsk lag och dess hemort är i Mariehamn. Postadress: Pb 3, FIN-22 101 Mariehamn, Åland, Finland

Genom att gå till någon av Sidorna godkänner du nedanstående villkor för användandet. Villkoren kan när som helst ändras utan att detta särskilt meddelas. Vänligen läs villkoren noggrant och regelbundet innan du går till någon annan Sida.

Produkter
Den marknadsföring av Ålandsbankens produkter som finns på Sidorna skall inte anses utgöra anbud, offert eller accept om inte annat uttryckligen sägs. Vissa av produkterna är endast tillgängliga för personer som har hemvist i Finland och företag med hemort i Finland. Frågor besvaras av Ditt närmaste Ålandsbankkontor.

Informationens generella natur
Informationen på dessa Sidor är, om inte annat uttryckligen sägs, generell till sin natur och är inte som sådan tillämpbar i enskilda fall. Ditt närmaste Ålandsbankkontor är tillgängligt för konsultation och besvarar gärna Dina frågor.

Publiceringsdag
Den information som publiceras på Sidorna utgör Ålandsbankens uppfattning på den publiceringsdag som anges på varje Sida.

Vem informationen riktar sig till
Informationen på Sidorna är om inte annat särskilt sägs endast avsedd för personer med hemvist i Finland och företag med hemort i Finland.

Skattefrågor
Informationen på dessa Sidor om beskattning och beskattningsförfarande avser enbart, om inte annat uttryckligen sägs, skattskyldighet i Finland som uppkommer enligt finsk lag.

Bevisning
Såsom bevis över vilken information som publicerats på Sidorna skall gälla den dokumentation som Ålandsbanken uppvisar och uttryckligen godkänner.

Utskrifter från
Sidorna anses inte, utan Ålandsbankens uttryckliga och skriftliga samtycke, utgöra sådan dokumentation.

Länkar
Ålandsbanken ansvarar inte för innehållet på sådana Internetsidor som upprätthålls av andra än Ålandsbanken men som kan nås via länkar från Ålandsbankens Sidor.

Tillämplig lag och behörig domstol
Finsk lag tillämpas i förhållandet mellan Ålandsbanken och den som besöker Sidorna. Alla tvister som uppkommer till följd härav skall prövas och avgöras av behörig finsk tingsrätt.

Innehållet på Sidorna skyddas av finsk och internationell upphovsrätt. Du kan göra en kopia för eget bruk, men innehållet får inte i övrigt kopieras, distribueras eller mångfaldigas utan skriftligt samtycke från Ålandsbanken Abp.